Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Versemaaltijd.com

Artikel 1 – Definities

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Versemaaltijd.com
 2. Dag: kalenderdag.
 3. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen een bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 5. Ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, in deze voorwaarden tevens genoemd: Versemaaltijd.com.
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Versemaaltijd.com georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Versemaaltijd.com   (onderdeel van Vinkenhoeve V.O.F)

Telefoonnummer:

0561-433300

E-mailadres:

info@versemaaltijd.com

Adres

Noordwolderweg 77

8393 RD  Vinkega

KvK-nummer:

01060387

BTW-identificatienr:

NL 8118.64.637.B01

IBAN nummer:

NL60ABNA0593196384

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Versemaaltijd.com en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Versemaaltijd.com en de consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Versemaaltijd.com zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.

Artikel 5 – Bestelling en minimumafname

 1. Bestel-, leverings- en rekeneenheid is een doos. Inhoud van een doos is afhankelijk van de minimum afname zoals hieronder bij lid 2 van dit artikel.
 2. De minimum afname per levering 1 hoofdgerechten, met uitzondering van vooraf samengestelde boxen. Boven deze minimumafname is het mogelijk alle gewenste hoeveelheden maaltijden en aanvullende artikelen te bestellen.
 3. Vanaf 3 maaltijden worden er geen bezorgkosten in rekening gebracht in de regio zoals aangegeven op de website. Onder de 3 maaltijden worden bezorgkosten in rekening gebracht. Deze kosten worden genoemd op de website.

Artikel 6 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De voorwaarden stellen ook dat wij uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven door te klikken op de hiervoor bestemde link welke is opgenomen onderaan een e-mail die is bestemd voor marketingdoeleinden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Versemaaltijd.com onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Versemaaltijd.com is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Versemaaltijd.com  passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Bij elektronische betaling zal Versemaaltijd.com daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Versemaaltijd.com is bevoegd zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Versemaaltijd.com op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Voor een correcte afwikkeling van de bestelling van de consument is het noodzakelijk dat Versemaaltijd.com persoonlijke gegevens van de consument opslaat en gebruikt. Versemaaltijd.com zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

De door Versemaaltijd.com aangeboden producten waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, kunnen door hun aard niet worden teruggezonden. Om die reden wordt het herroepingsrecht van de consument uitdrukkelijk uitgesloten door Versemaaltijd.com.

Artikel 8 – De prijs

De door Versemaaltijd.com in rekening gebrachte prijs is inclusief BTW en is gelijk aan de prijs van het betreffende product zoals vermeld op de geldende prijslijst op de website. Er wordt een bedrag per levering zoals vermeld op de website apart in rekening gebracht voor transportkosten. Versemaaltijd.com is bevoegd de prijs volgens de geldende prijslijst op het moment van aflevering te wijzigen als gevolg van wijziging van het BTW-tarief.

Artikel 9 – Transport en levering

 1. De levering van de bestelde producten geschiedt op een vooraf aan de consument aangekondigde vaste dag van levering binnen Nederland (m.u.v. de Waddeneilanden). De vaste dag van levering wordt door de klantenservice van Versemaaltijd.com aan de consument medegedeeld. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument bij de bestelling aan Versemaaltijd.com kenbaar heeft gemaakt.
 2. Het transport van de producten geschiedt door Versemaaltijd.com. Onvoorziene omstandigheden, bedrijfsstoringen, grondstoftekorten of andere verhinderingen niet door eigen schuld ontstaan of de gevolgen daarvan kunnen de leveringstermijn dientengevolge verlengen.
 3. Indien de leveringstermijn met meer dan 5 werkdagen wordt overschreden en de producten dan nog niet bij de consument zijn afgeleverd kunnen Versemaaltijd.com en de consument de overeenkomst eenzijdig, zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden beschouwen, zonder gehouden te zijn tot betaling van vergoeding van enige schade. In geval van ontbinding als hier bedoeld zal Versemaaltijd.com het bedrag dat de consument betaald heeft op diens verzoek zo spoedig mogelijk terugbetalen.
 4. Bij levering van de producten heeft de consument te zorgen voor ontvangst van de producten en voor koelopslag. De producten worden beschouwd in goede staat te zijn geleverd. Vermiste hoeveelheden of beschadigingen moeten op de kopie van de afleveringsbon aangegeven worden en door de chauffeur ondertekend zijn.

Artikel 10 – Betaling

Voor zover ter zake van de betaling niet uitdrukkelijk een andere regeling is overeengekomen, geldt dat betaling uitsluitend mogelijk is via de webshop middels Ideal.

Artikel 11 – Klachtenregeling

Aantoonbare klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen per omgaande, maar in ieder geval binnen uiterlijk 24 uur na levering, volledig en duidelijk omschreven aan Versemaaltijd.com te worden gemeld op straffe van verval van een eventueel vorderingsrecht. Voor niet direct aantoonbare klachten geldt eenzelfde meldingsplicht, met dien verstande dat melding binnen 24 uur na het constateren van gebreken dient te geschieden op straffe van verval van een eventueel vorderingsrecht. In geen geval zal Versemaaltijd.com terzake van erkende klachten en gebreken gehouden zijn tot vergoeding van schade van welke aard dan ook.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Door Versemaaltijd.com wordt iedere aansprakelijkheid voor schade of verlies uitgesloten, tenzij de consument opzet of grove nalatigheid door Versemaaltijd.com of diens verantwoordelijke medewerker kan aantonen. Alle aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten.
 2. Schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van te leveren producten komt en blijft voor risico van de consument reeds vanaf het moment van aankomst van die zaken op de plaats van aflevering. Indien Versemaaltijd.com producten ter aflevering aan de consument aanbiedt, maar de consument die zaken om niet aan Versemaaltijd.com toe te rekenen redenen niet afneemt, komt en blijft schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van die zaken vanaf het moment van aanbieding eveneens voor risico van de consument.

Artikel 13 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen Versemaaltijd.com en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Versemaaltijd.com en de consument worden uitsluitend gebracht voor de daartoe bevoegde rechter te Leeuwarden.